Тафраджийски, Ив. 20 години от героичната смърт на д-р Йосиф Иванов, 1963 г.