Изисквания за публикация // сп. Анамнеза

Изисквания за оформяне на текстовете и библиографско цитиране

 

Статиите, изпратени за публикуване в списанието, трябва да бъдат авторски, да съдържат оригинално изследване, да имат научен принос и да не са публикувани до момента.

Текстовете трябва да съдържат: името на автора, заглавие, кратко резюме на английски език и основен текст плюс снимка на автора.

При оформянето на текстовете се спазват следните указания за формат, библиографско описание и цитиране.

Готовите текстове се изпращат в отделен файл – Word (*.rtf). Снимковите приложения трябва да са в отделен файл, формат JPG, с минимум 300 dpi. Таблици, фигури или графики се прилагат в отделни файлове във формат Word, Excel или PDF.

Шрифт - Georgia 12; Paper Size - A4; Page Setup - Top: 25mm, Bottom: 20mm; Left: 18mm, Right: 18mm; Mеждуредово разстояние -1,5; First Line, By: 0.5cm; бележки под линия – 10 pt. Разстояние между редовете – 1.0.

При необходимост от транслитериране на названия, имена и др. в текста на публикацията от кирилица на латиница и обратно, да се използва Приложение 1, в което е сканирана сравнителната таблица от „Закон за транслитерацията”, Обн., ДВ, бр. 19 от 13.03.2009.

Библиографските данни на цитираните материали се включват в бележки под линия, съгласно с изискванията за библиографско цитиране БДС 17377-96 или за текстовете на английски The Chicago Manual of Style Online.