Георги Димитров, британско досие, Том I, част първа, 01.01.1921-31.01.1938 г.

Благодарности: Х. Беров

Забележка: съдържанието на документите не отговаря на долната и горната хронологическа граница в предоставеното от британските архиви описание