София. ул. Търговска, б.г.

Източник: НБКМ-БИА, С І 9602 (ф 1 1096)

Благодарности: д-р В. Станев