Јо­ва­но­вић, В. Ма­ке­дон­ски опи­јум 1918–1941. О фи­нан­сиј­ским и по­ли­тич­ким раз­ме­ра­ма фе­но­ме­на. - Годишњак за друштвену историју 3, 2009, с. 69-79.