Софроний Врачански - книжовник и политик на Новото време. Сборник с материали от Международна научна конференция, София, 24 ноември 2011 г. Митев, П., В. Рачева (съст., ред.). С., 2013