ИСТОРИЧЕСКИЯТ ХАБИТУС. ОПРЕДМЕТЕНАТА ИСТОРИЯ: Сборник в чест на 65-годишнината на доц. д-р Румен Донков. Тодоров, Ю., А. Лунин (съст.). С., 2013