Разпореждане на МС за еднократно изкупуване на опиум, 1963 г.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

------------------------

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ №743

от 5 октомври 1963 г.

ЗА: еднократно изкупуване от централния кооперативен съюз

опиум от минали години

 

по доклад № I-3834 от 26.IX.1963 год.

на министъра на народното здраве и социалните грижи

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РАЗПОРЕЖДА:

За всички непродадени досега количества опиум срокът по чл. 6 от Правилника за упойващите вещества по изключение се продължава с още два месеца, считано от датата на публикуване на настощето разпореждане.

Изпълнението на разпореждането се възлага на Министерството на народното здраве и социалните грижи, Централния кооперативен съюз, Министерството на вътрешните работи, Министерството на вътрешната търговия, Министерството на правосъдието и Главната прокуратура.

Разпореждането се публикува с „Държавен вестник“.

 

София, септември 1963 година

 

за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА [п] Живко Живков

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

ЧЛЕН НА БЮРОТО НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

РЕФЕРЕНТ [подпис]

РЕФЕРЕНТ ЮРИСТ [подпис]

 

[копие до]

Министерство на нар. здраве

Цен. кооп. съюз

Мво на вътр. работи

Мво на вътреш. търговия

Мво на правосъдието

Гл. прокурор на репуб.

Дър. вестник 5.10.963 г.

 

 

Източник: ЦДА, ф. 136, оп. 37, а.е. 692, л. 1,2