Леви, Р. Отечественият фронт и националните малцинства. С., 1946 г.