Бойци на революцията от село Локорско. Несторов, Хр. (съст., ред.). С., 1970