Григоров, Д. „Царь Дамян“ и освобожденная граница. - В: Империи, граници, политики (XIX - началото на XX век). Сборник с материали от международна научна конференция Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 27-28 февруари 2015. С., 2016, с. 193-196

Григоров, Д. „Царь Дамян“ и освобожденная граница. - В: Империи, граници, политики (XIX - началото на XX век). Сборник с материали от международна научна конференция Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 27-28 февруари 2015. Митев, П., В. Рачева (съст., ред.). С., 2016,  с. 193-196