ГОДИШЊАК ЗА ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ

ГОДИШЊАК ЗА ДРУШТВЕНУ ИСТОРИЈУ

Много качествено сръбско списание за „социална история“. На сайта можете да намерите съдържанието и част от статиите от излезлите досега броеве на списанието.