Проектоположение за организиране на народната милиция в Македонската военноинспекционна област, 27 декември 1916 г.

 

ЗАПОВЕД

по

МАКЕДОНСКАТА ВОЕННО-ИНСПЕКЦИОННА ОБЛАСТ

№ 111

27. Декември 1916 год. гр. Скопие

 

 

            Обявявам в препис „Проекто-Положението“ за организиране на народната милиция, което заповядвам да се има за ръководство и точно изпълнение в района на поверената ми Област:

 

 

П р е п и с.

ПРОЕКТ-ПОЛОЖЕНИЕ

 

за организиране на народната милиция в Македонската Военно-Инспекционна Област.

 

            1. Всичкото мъжко население от Македонската Военно-Инспекционна Област, способно за носение на военна служба, служило в турската или сръбската армии, или нелсужило, на възраст от 30 до 46 години, се зачислява в народната милиция.

            2. Началниците на Полковите Военни Окръжия и Общинските Управления водят точни списъци на всички милиционери и държат сметка за всичките им промени, като последните се обявяват в Заповед по Полковото Военно Окръжие.

            3. Назначението на народната милиция в Областта е: а/за изпълнение вътрешната служба и пазене вътрешния ред в Общините, Околиите и Окръзите, когато са недостатъчни полицейската стража или липсуват войскови части; б/ за конвоиране затворници, съпровождане транспорт, за преследване на разбойници и на организирани чети от страна на нашите врагове; в/ за охранение на железно-пътните линии,  шосета и други пътища, постове и други съоръжения, телеграфни и телефонни линии и пр.

            4. По разпореждане на Началника на Македонската Военно-Инспекционна Област – Началниците на Полковите Военни Окръжия се грижат за повикването на обучение, по ред от 50 до 100 человека, в околийските центрове, или в пунткове, указани от Началниците на Полковите Военни Окръжия. Обучението се възлага на: Етапните Коменданти, Дружинни Военни Районни Началници или на специялни испратени инструктори. Обучението трае една седмица.

            5. До като трае войната, в околийските центрове на Областта, когато се има нужда, на разпореждане на Щаба на Областта, се извикат от 50 до 100 милиционери от околията, за разни служби, като за това повикване се пази строг ред от Началника на Полковото Военно Окръжие.

            6. Милиционерите могат да бъдат повикани по разпореждане от Щаба на Македонската Инспекционна Област: а/ от Началника на Полковото Военно Окръжие, по части или всички от Окръжието, на срок от 15 дни; б/ от околийския началник – от околията на срок … дена; в/ от Председателя /Кмета/ на Общината – 5 дена.

            7. Пушките и патроните на милиционерите се пазят в складовете на Общините и се раздават на повиканите милиционери под личната отговорност на Председателя /Кмета/ на Общината.

            9. Милиционер, повикан на служба и без уважителни причини не се яви, се предава под съдебна отговорност и се съди, като за отклонение от военна служба във военно време.

            10. Милиционер, който се разболее или му се случи някое нещастие, по повод на службата, има всички права на войника.

            11. Всеки милиционер през времена на службата, повикан в един от центровете, поменати в пункт 6 от настоящето Проекто-Положение е длъжен да съхранява дадените му оръжие, патрони  др. в пълна изправност и при уволнение му от военна сслужба да ги предаде така също в изправност.

            12. Милиционер, който е разпилял дадените му за употребление правителствени предмети, се предава под съдебна отговорност, съгласно военно-наказателния закон.

            13. Всеки милиционер е длъжен, безропотно и, без противоречие, да се покорява на своя началник и добросъвестно да изпълнява заповедите му по службата. За неизпълнение на горното, виновните се предават под съдебна отговорност, съгласно Военно-Наказателния Закон.

            14. Всеки милиционер, при преследване на разбойници и организирани чети от страна на враговете на отечеството ни, е длъжен без да гледа на родство или познанство с някои от разбойниците или от четата да изпълни дългът, за което е повикан, в противен случай виновния ще се съди, като изменник.

            15. Всеки български поданник, без разлика на народност и вяра, числящ се в милицията, макар неповикан като такъв, е длъжен щом види… от някого, за преминаване през границата в наша територия на разбойници или организирани чети от враговете ни, веднага да доложи на най-блиската военна, при липса на такава, на административната или общинска власт. В противен случай виновните ще се съдят като укриватели.

 

Началник на Македонската Военно Инспекционна Област,

/попд./ Генерал-Лейтенант: Т Е Н Е В

 

Заместник Началник на Макед. Военно-Инспекционна Област,

                        /подп./ Полковник: ПРОТОГЕРОВ

 

В я р н о

Старши Адютант на Областта, Капитан: Анастасов

 

ДВИА, ф. 1576, оп. 1, а.е. 1, л. 100.