Призив от войводата Коста Печанец до населението в Моравско за въстание срещу българската власт [февруари 1917 г.]

П р е в о д.

 

ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ

в о й в о д а

К. ПЕЧАНЕЦ

Бр.

 

ЮНАЦИ,

 

            В името на Негово величество Сръбския крал и в името на нашето отечество призовавам Ви на общо въстание против вековния наш, който ни нападна с най-тежки и мъчителни средства, както следва:

            Видели сте Юнаци, колко е тежко да се робува; Сега е вече дошел часът, когато трябва да забием нож в сърцето на нашия неприятел; сега е дошел момента да възвърнем своето изгубено отечество и чест на сръбското име, за това заповедвам:

            1-о. Всички въстаници ще следват моя призив с оръжие и без оръжие.

            2-о. Старците и неспособните с ръждивите пушки ще поддържат реда в градските общини и села за запазването състоянието на населението.

            3-о. За денят на въстанието и мобилизацията ще разпоредя.

            4-о. Понеже нямаме средства за бърза мобилизация, затова нареждам щото всяко село – на определено място да постави (мащала) факел и когато забележи и в съседните села се пали да запали и то, да вземат веднага пушките, мунициите и бомбите, храна за 3 дена и превозни средства и всеки, що излезе от своята община ще получи нареждане за по-нататъшната работа. местата, които са седалище на неприятелските войски, да се нападнат и да се принудят да се предадат, като се разоръжат и с тях ще се постъпи като с пленници. Тяхното оръжие веднага да се взема и да се даде на нашите, които нямат такова.

            5-о. Настоящето разпореждане важи за окръзите Топлички, Врански, Крушовски и Косовски.

            6-о. Старейшините, които ще командват, ще ги определям аз. Те безусловно ще изпълняват моите нареждания.

            7-о. По немане средства за издържане и за да улесним пренасянето на разните заповеди, заповедвам:

            Всеки, който има кон, ездови или товарен, да го изведе със себе си. Товарните коне ще носят муницията.

            8-о. Всичкото неприятелско имущество, което ще се отнеме, ще се счита като държавно и само ний имаме право на това имущество, което ще ни служи за основа на издържането.

            9-о. В градовете или паланките после завземането им, веднага да се поставя комендант, който ще изпълнява длъжността като за военно време.

            10-о. Всички онези лица, за които би се доказало, че са били шпиони в полза на неприятеля и са работели в щета на нашето отечество веднага да се затварят и за това на мен да ми се донася писмено. Всичкото им непокрито имущество да се отнеме и остави на разположение на четата, която ще се образува във всеки град, за подпомагане на нашето въстание.

            11-о. Никакво смъртно наказание не може да се извършва без мое одобрение, освен срещу оногова, който би се провинил или не би следвал моя позив. Във всеки град или паланка ще се образува съд от видни личности, които ще издават присъди.

            12-о. За да може по-леко да се набавя храна, длъжен е коменданта да тури ръка на всички пекарници, както и на неприятелските магазини с храна и да дава упутване, докогато получи нареждане.

            13-о. Всички лица, които биха имали пушки, муниции и бомби, длъжни са да ги предадат на способен борец, без всякакво възражение, а самия борец, след като за себе си задържи това, излишека, ако има такъв, трябва да даде на друг способен борец, защото всеки един, който би имал повече оръжие и не би дал последното на другиго, който го търси, ще го считам като издайник на своето отечество и ще го предам на съда за осъждане.

            14-о. За запазване на оръжието, мунициите, бомбите и т.н. ще ми се съобщи лично, за да предложа за награда и публикация запазвача, а който би прикрил оръжието си, ще бъде предаден на съд като издайник за своето отечество.

 

По заповед от върховната [команда]

(подп.) войвода К. Печанец

 

 

Източник: ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2417, л. 63.