Телеграма от ген. Стефан Тошев до Министерството на войната за възвръщането на покръстените помаци в новоприсъединените земи към исляма, 1913 г.

Телеграма от началника на Втора военноинспекционна област ген. Стефан Тошев до Министерството на войната за възвръщането на покръстените помаци в новоприсъединените земи към исляма, 22 ноември 1913 г.

 

 

Бърза. Препис

ШИФРОВАНА ТЕЛЕГРАМА

 

Министерство на Войната

Отдел Канцелария

 

От… Началника на II-а инспекционна област

До… Министерството на Войната – Канцелария

Изпратена на 22/XI 4 ч. 50 м. сл. пл. 1913 г. под изход № 1532

Получена на 22/XI 8 ч. след плад. 1913 г. под вход. № 1019

 

 

            547. След обещанието на генерал Савов на турците в Гюмурджина и Скеча, че покръстените помаци ще се повърнат в мохамеданство, аз на техните водители отговорих, че тоя въпрос ще се уреди от комисий, които на самото място ще уредят работата; ето защо при тръгването ми за Пашмаклъ с телеграмма 1513 исках упътвания, обаче, намерих тук всичките помаци са наложили фесове и се обявили за мохамедани. Това е станало, несъмнено под влиянието на турците от Гюмурджина и Скеча и техните агитатори; също са повлияли и турските редифи, които са се завърнали по селата си. Особено е повлияло предаването от околийския началник на преобърнатата джамия в църква в Пашмалклъ на някой си ходжа дошел от Скеча. Тъй че всичките помаци, с изключение на тия от Дьовленско, са вече мохамедани: тия на десния бряг на Арда са приели мохамеданството при настъпванието на башибоузка, а по левия бряг – към началото на Ноемврий. Виках някои от помаците и узнах от тях, че повръщането към мохамеданството са направили въз основа на Манифеста, който обещавал религиозна и училищна свобода. Според мнението на властите и населението това превръщане не се дължи толкова на религиозен фанатизъм, колкото на разпространения слух от агитаторите, че българите са временно в тия места, поради което помаците от боязън са се преобърнали. Изтъквам, че съществуването на подобни слухове се потвърдяват от много места и сигур тук влияят останалите в страната водители на бившето Гюмурджинско правителство, за които телеграфически бях молил да се извикат назад. Тяхното влияние се изказва още и върху непредаването на оръжието от страна на турците, за което няколко пъти им се напомни. Българите по тукашните села са загрижени от станалото а Св. Синод продължава да изпраща свещеници, за които тук няма вече епархий и дразни помаците, за което временно ги спрях да не отиват по епархий гдето няма християни. Въобще, въпроса за положението в този край изисква сериозно обсъждане. Моля указание. Утре, 23-ий того, заминавам за Палас и Даръдере, за да повлияя върху турското население да разбере, че края за всякога остава част от България.

 

Началник на II-а инспекционна област

(п) Генерал-Лейтенант Тошев

Вярно Началник на адютантската секция

Майор Антонов

 

 

Източник: БИА-НБКМ, ф. 263, оп. 1, а.е. 29, л. 42.