Телефонен разговор между полковник Шкечич и Петър Минков, 31 май 1931 г.

 

П Р О Т О К О Л

Разговор воден по телефона между полковник Шкечич и Петър Минков на 31 май 1931 год. в 10.15 ч.пр.пл.

 

Минков – Г-н Полковник Шкечич?

 

Шкечич – Я.

 

Минков – Сам г. полковника? Да? Тук Минков. Аз пристигнах.

 

Шкечич – А!

 

Минков – Искам да се видим. Да излезем да се поразходим към Борисовата градина.

 

Шкечич – Къде?

 

Минков – Към казармите.

 

Шкечич – От едната или другата страна?

 

Минков – Аз ще чакам един свой приятел на пункта. Към кое време?

 

Шкечич – Към 12 часа.

 

 

                        Н-К ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ: /подпис/

 

Източник: ЦДА, ф. 176К, оп. 5, а.е. 469, л. 94.