Румъния, процентът на колективизираните земи по административни райони в края на 1958 г.

Източник: Iordachi, C., D. Dobrincu. The Collectivization of Agriculture in Romania, 1949-1962. - In: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe: Comparison and Entaglements. C. Iordachi, A. Bauerkamper (Ed.). Budapest, New York, 2014, p. 268