Декларация на българското правителство по повод намеренията на румънските военни власти да ликвидират отвлечените от Добруджа българи, 1918 г.

Декларация на българското правителство пред румънското правителство в Яш относно намеренията на румънските военни власти да ликвидират отвлечените от Добруджа българи

 

Фокшани, 10 януари 1918 г.

 

            На българското правителство е донесено от достоверен източник, какво полковник Замфиреску, заместник на полковник Георгиу, комендант на Дангени, заявил, че даже ако яшкото правителство се съгласи за предаването на интернираните жители от заетата област на Румъния от българско произхождение, то предварително той ще заповяда да се избият от тях 1000 души.

            С настоящата си [декларация] българското правителство донася до сведение на делегатите на яшкото правителство и обръща вниманието им, че ако договорът от 10.I.1918 година относно бежанците и прогонените не бъде изпълнен по лоялен начин и това заплашване бъде осъществено от полковник Замфиреску или от някоя друга румънска власт, или над интернираните от български произход бъдат извършени малтретирания, то българското правителство си запазва правото да прибегне до репресалии.

 

 

 

(п) подпоручик В. Д. Ненков

Делегат на българското правителство

Вярно:

Старши адютант на българското представителство при Военното управление в Румъния, капитан: (п) [нечетлив]

 

Извори за историята на Добруджа 1878 – 1919. Съст. Ж. Попов и др. София: ИБАН, 1992, 355.