Изпълнителен лист № 129 за делба, извършена от войводата Петър Чаулев, 1907 г.

Изпълнителен лист № 129 за делба, извършена от охридския войвода Петър Чаулев

 

7 февруари 1907 г.

 

Изпълнителен лист

 

            В името на Вътр[ешната] Мак[едоно]-Од[ринска] револ[юционна] организация

            Охридския окол[ийски] войвода, като разгледа дело по иска за делене на Насто Славков и син му Петрета [всъщност в случая Петрета е стара падежна форма на личното име Петре - бел. Анамн.] Настов от с. Велмей срещу брата си Наума Славков от същото село (Охридско) за дележ на бащино наследство, Насто и Наум като братя да разделят бащиното си наследство наполовина, а онова, което спечелил Петре като син и внук, да се раздели и на трима. След изпълнението им, и … лева в полза на околийската каса за разноски.

            Това решение на законно основание влезе в законна сила и подлежи на изпълнение.

            Охридски окол[ийски] войвода в името на Вътр[ешната] Мак[едоно]-Од[ринска] револ[юционна] организация предлага на всички местни организационни власти да оказват на изпълняющия решението надлежащето по закона съдействие без най-малкото отлагание.

Този изпълнителен лист се дава: на Наста, Наума и Петрета Славкови от с. Велмей

Охридски окол[ийски] войвода

 

П. Чаулев

 

18 февруари 1907 г., № 71

Околийската комисия одобрява решението на околийския войвода по делбата на братя Славкови из с. Велмей

 

От Околийското управление

 

Източник: Вътрешната македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.). Документи на централните ръководни органи (устави, правилници, мемоари, декларации, окръжни, протоколи, наредби, резолюцци, писма). Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. Том 1. Част 2. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2007, 700.