Указ № 1 за утвърждаване на Закон за строителство на жп линии до Македония, 1918 г.

 

 

УКАЗ

№ 1.

 

            Обявяваме на всички наши верноподданници: XVII Обикновено Народно Събрание, IV редовна сесия, в XLVII-то му заседание, държано на 15 февруарий 1918 г., гласува и прие,

            Ние утвърдихме и утвърдяваме следния

 

Закон

за построяване на железнопътните линии: Гюешево – Крива-Паланка – ж. п. станция Куманово, Кюстендил – Кадиин-мост – Царево-село – Кочани – Щип – ж. п. станция Градско и за продължението на линията Радомир – Дупница – Горна Джумая – Левуново – старата гръцка граница до свързването й с ж. п. станция Демир Хисар.

 

            1. Натоварва се правителството на извърши изучаването и построяването на нормалните ж. п. линии:

а) Гюешево – Крива-Паланка – ж. п. станция Куманово, дълга около 87 клм.

            б) Кюстендил – Кадиин-мост – Царево-село – Кочани – Щип – ж. п. станция Градско, дълга около 160 клм.

            в) продължението на гласуваната от XVII-то Обикновено Народно Събрание, първа редовна сесия (закон от 6 април 1915 година) линия Радомир – Дупница – Горна Джумая – Левуново – старата гръцка граница до свързването й с ж. п. станция Демир Хисар 170 клм.

            2. Изброените по-горе железници да се построят, според нарежданието на правителството, съгласно чл. 8 от Закона за железните пътища от 31 януарий 1885 г. или чрез общо предприятие a forfаit или по единични цени, или със съдействието на войската.

            3. Упълномощава се правителството да произведе и утвърди надлежните търгове за постройката, изцяло или по части, на тези линии и да сключи договорите.

            Заповядваме, настоящия закон да се облече с Държавния Печат, да се обнародва в „Държавния Вестник“ и да се тури в изпълнение.

            Разпорежданията за туряне в изпълнение на тоя закон възлагаме на Нашия Министър на Железниците, Пощите и Телеграфите.

 

Източник: Държавен вестник, № 63, 21 март 1918, с. 3.