Закон за определяне продажната цена на съестните и други предмети от първа необходимост през време на обществени кризи и бедствия, 1914 г.

 

Закон за определяне продажната цена на съестните и други предмети от първа необходимост през време на обществени кризи и бедствия

 

(Министерство на вътрешните работи, указ № 341 от 8 август 1914 год.)

 

            Чл. 1. През време на обществени кризи и бедствия, причинени от неурожай, наводнение, мобилизация, война и други смущения, общинските съвети определят продажните цени на (едро и дребно) на всички съестни и други предмети от първа необходимост, както и цената и наемите на труда.

            Чл. 2. Всички продавачи са длъжни точно да съблюдават определените цени. На всички, които продават на по-високи цени стоките и произведенията си, след предупреждение от общинския съвет, се налага глоба; ако и след тази мярка глобените се уловят, че продават с по-висока цена или отказват да отварят дюкяните си и продават стоките, последните се обявяват за реквизирани от общината и продажбата се продължава под специалния надзор на общинската власт.

            Забележка. Когато стоките са само обявени за реквизирани и продажбата се продължава само по надзора на общинската власт, никакъв опис на стоките не се прави.

Чл. 3. Когато по някакви непреодолими причини притежателя на стоките и произведенията и прислугата не могат да продължат продажбата под надзора на общинската власт и стоките трябва да влязат във владение на общината, за намерените стоки се съставя протокол-опис в два екземпляра, в който се означава количеството и вида на реквизираните стоки и цените им според ценоразписа на общината. Протоколът се подписва от кмета или помощника му, един общински съветник и от лицето, чиито са стоките, на което се предава втория екземпляр от протокола.

Чл. Събраните суми от продадените реквизирани стоки се предават седмично на притежателя срещу разписка.

След преминаване на бедствието и възстановяване на нормалния живот, непредадените стоки се повръщат на стопанина пак с протокол-опис и свободата на продажбата се възстановява.

Чл. 5. Общинските власти и полицейските органи следят за точното съблюдаване на ценоразписите, съставени от общинските съвети. За всяко констатирано отклонение се съставя акт на притежателя, който се изпраща на общинския кмет за по-нататъшно разпореждане.

Чл. 6. Когато общинската власт обяви известни стоки за реквизирани и постави под свой надзор продажбата им, както и когато вземе във свое владение реквизираните стоки, продажбата се извършва съразмерно нуждите на стопанствата.

Чл. 7. Обществена криза и бедствие за отделна местност или за цялата държава се обявяват с царски указ във основа решение на Министерския съвет. Така също с царски указ се и явява, че нормалния живот е настъпил и свободата на търговията е възстановена.

 

Източник: Стопански грижи и обществена предвидливост. Закони, правилници и др. наредби. Отд. 1: Общи нареждания. София: ДСГОП, 1917, 5-6.