Указ за утвърждаването на закон за свръхсметен кредит от 1,000,000 лева за раздаване помощи на ограбените и опожарени семейства в Босилеградско от нахлуването на сръбските четници през месец май 1917 г.

 

УКАЗ

№ 14

 

Обявяваме на всички Наши верноподданници: XVII Обикновено Народно Събрание, четвърта редовна сесия, LXII-то му заседание, държано на 15 март 1918 год., гласува и прие,

Ние утвърдихме и утвърдяваме следния

 

ЗАКОН

за свръхсметен кредит от 1,000,000 лева за раздаване помощи на ограбените и опожарени семейства в Босилеградско от нахлуването на сръбските четници през месец май 1917 год.

 

            Чл. 1. Разрешава се на Министра на Вътрешните Работи и Народното Здраве свръхсметен кредит, на сума 1,000,000 лева, за раздаване помощи на пострадалите в Босилеград и околните села от нахлуването на сръбските чети през месец май 1917 год.

            Чл. 2. Помощите ще се раздават от комисия назначена от Министерството на Вътрешните Работи и Народното Здраве.

            Чл. 3. Помощта ще се авансира на комисията, която ще я раздаде на пострадалите, съразмерно на причинените загуби, констатирани с протоколите на комисиите, назначени за тая цел.

            Чл. 4. Разходите по този свръхсметен кредит да се покрият от редовните приходи по бюджета за 1917 година и да се отнесат към същия бюджет.

            Заповядваме, настоящия закон да се облече с Държавния Печат, да се обнародва в „Държавен Вестник“ и да се тури в действие.

            Разпорежданията за туряне в действие на този закон възлагаме на Нашия Министър на Финансите.

            Издаден в Двореца Враня на 27 март 1918 г.

 

 

Източник: Държавен вестник, № 73, 2 април 1918.