Наредба по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи, 1918 г.

 

ОКРЪЖНО № 5099

НАРЕБДА

 

по отчуждаване на безстопанствени недвижимости за благоустройствени нужди на градове и села в новите земи

 

            Чл. 1. Еднакво са задължителни, както за стопански тъй и за безстопански недвижими имоти в населените места из новите земи, всякакви благоустройствени наредби в тия земи по регулационни и зони отчуждения на тамошни частни невдижимости и по всичко друго въобще за прилагане на такива наредби и на надлежно утвърдени регулации.

            Чл. 2. Представител на местната финансова власт взема участие като заинтересована страна по безстопански недвижимости, в оценителни и във всякакви други благоустройствени комисии, каквито отрежда окръжното № 934/1913 г. за новите земи от Министерството на Обществените Сгради, Пътищата и Благоустройството.

            Чл. 3. Стойността на отчуждаеми безстопански недвижимости в населени места, по надлежно утвърдени и влезли в сила оценки за ублагоустройствени отчуждения, се събира от съответния финансов началник, който издава формена квитанция на платеца за получаемата сума и разрешава и разрешава право на съответното общинско управление да прилага чл. чл. 41 и 42 от закона за блоагоустройството на населените места в царството.

            Чл. 4. При всяко използуване на покрити и непокрити стопански недвижимости в населени места из новите земи, всяко застрояване на праздни места и поддържане на здания става във всички случаи съгласно с всички общо-задължителни регулации. Провинени в това наематели са отговорни също тъй, както и притежателите на стопански имоти. Тая отговорност не може да се измени в нищо от наемодателя, нито пък наемателя може да се обляга и оправдава с противни на горното наемни условия.

            Чл. 5. Надлежно отредени и утвърдени за, каквито и да е, общи потреби безстопански недвижимости, не могат да се продават на частни лица; а при продаване на всякакви други такива недвижими имоти, съответните общини се ползуват с приоритетна привилегия.

            Чл. 6. Грозящи на самосрутване, или нехигиенични, безстопански здания се срутват от съответното общинско управление, което разполага с годните им материали и разчиства боклуците. Общинско право са и камъните от основи или от зимнични зидове на съборени или опожарени безстопански здания и огради. Общинското управление разпорежда за изваждането на такива камъни за засипването на зимнични и други трапища.

            Утвърдявам тая наредба и заповядвам: да се публикува в „Държавен Вестник“ и да се съобщи на окръжните управители и на финансовите началници в новите земи за сведение и точно изпълнение.

            Гр. София, 1 май 1918 година.

            Министър на Земледелието и Държавните Имоти:

Д-р П. Динчев.

 

Източник: Държавен вестник, № 130, 12 юни 1918, с. 1-2.