Заповед по Действующата Армия № 1261, 1918 г.

 

Заповед по Действующата Армия

№ 1261

гр. Кюстендил, 18 Януарий 1918 год.

 

           

Като обявявам по Действующата Армия „Правилника с инструкцията за залесяване Македонската и Драмската областни военни инспекции и Беломорската област”, заповядвам:

1. Този правилник с инструкцията да се вземе за ръководство и изпълнение в Македонската и Драмската областни военни инспекции и Беломорската област.

2. Началниците на областните военни инспекции, на Беломорската област и тиловите управления да пристъпят незабавно към залесяването, като поискат по надлежния ред необходимия служебен персонал, фиданки, семена и пр. и работата да се започне от началото на месец февруарий т.година.

3. Работна ръка да се вземе от населението, както и за пътищата, като се използува най-близкото население, което е и най-заинтересовано и което да се държи отговорно, както за успеха на работата, тъй и за запазване на засаденото.

4. Това залесяване е работа за ред години и от особенна важност, на която държа твърде много, затова да се започне още тази пролет, за да се тури едно добро начало.

5. Началника на Главното Тилово Управление да поиска от Министерството на Земледелието и Държавните Имоти фиданки и семена, а също да се направят бързи постъпки, за набавяне такива и от чужбина.

6. Работата трябва да се почне без много формалности и канцеларски писания, за да бъде използувана непременно тази пролет.

 

 

Главнокомандующ на Действующата Армия,

                                                           ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ Никола Жеков

 

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 788, л. 14.