Заповед по Действующата Армия № 295, 1916 г.

Заповед по Действующата Армия

№ 295

гр. Кюстендил, 30 Април 1916 г.

 

 

            За войниците намиращи се в частите и които са кандидати за следване Школата за запасни подпоручици, заповядвам да се открие временно в гр. Скопие Школа за подготовка на кандидати за запасни офицери в пехотата, със съкратен курс от 4 месеци.

            Школата да се открие към средата на м. Май н.г. и в нея да се изпратят всички със завършено и незавършено висше и завършено средно образование войници от пехотата, конницата и инженерните войски от 36 и по-младите набори и които да удосотени от началството си.

            Школата се подчинява на Оперативния отдел при Щаба на Действующата Армия, а в домакинско отношение Началнику Македонската областна военна инспекция.

            Формирането на школата да стане по приложения към настоящата заповед щат, като Главното Тилово Управление разпореди набавянето на всички жилищни, учебни и други потреби необходими за безпрепятственото функциониране на всички служби в школата, а Началника на Македонската областна военна инспекция.

            Формирането на школата да стане по приложения щат, като Главното Тилово Управление разпореди набавянето на всички жилищни, учебни и други потреби необходими за безпрепятственото функциониране на всички служби в школата, а Началника на Македонската областна военна инспекция да отреди подходящи помощения за същата в гр. Скопие.

           

Главнокомандующ на Действующата Армия,

Генерал-Майор Жеков

 

 

 

 

Към заповед № 295.

Щ А Т

за Школата за подготвяне кандидати за запасни офицери в гр. Скопие.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ШКОЛАТА

а/ личен състав.

 

            I Полковник – Началник на Школата

I Подполковник – Командир на дружина

I Капитан - Адютант

I Майор – Домакин и заведующи прехраната

I Деловодител – Ковчежник – Чиновник VII разряд.

 

-----------

I Фелдфебел – Старши писар

I Фелдфебел – Помощник заведующия прехраната

I Старши подофицер - Писар

I Старши подофицер – Литографчик

3 Младши подофицери – Писари

3 Редници – Ординарци

4 Готвачи – Волнонаемни

28 Редници - /ключари, артелчици, коняри идр./

 

----------

 

б/ Конен състав.

            К о н е:

            Ездитни: 4 коня / I за Началника, I за Командира на Дружината, I за Адютанта, и I за Конния ординарец/.

 

----------

            О б о з н и: 12 коне /за 6 артелни кола/.

 

----------

ЩАТ НА РОТА 1/

            1 Майор – Командир на рота

            4 Капитани – Командири на взводове

            1 Фелдфебел – Фелдфебел на рота

            4 Офицерски Кандидати.

 

---------

1/ Числото на ротите ще бъде според нуждите.

 

За Началник на Полската Канцелария

            от Генералния Щаб,

                                   ПОДПОЛКОВНИК Разсуканов

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 607, л. 70-71.