Заповед по Действующата Армия № 700, 1917 г.

 

Заповед по Действующата Армия

№ 700

гр. Кюстендил, 3 Февруарий 1917 год.

 

 

 

            В допълнение на заповедта по Действующата Армия № 384 от 29-й юний 1916 година, заповядвам да се открие временно и трето училище за санитарни подофицери в гр. Ниш.

            Училището да се открие към 15-и февруарий т.г. при местната военна болница в Ниш и в него да се изпратят за следване курса му взетите за санитарно-подофицерско училище войници от 41-и набор, които са завършили курса на единичното обучение и имат най-малко завършено прогимназиално образование.

            Училището да функционира съгласно Височайше утвърденото положение за училището за санитарни подофицери, обявено със заповед по Военното Ведомство № 557 от 22-и ноемврий 1914 година. Обучението да се извърши по приложената към това положение програма и да трае 6 месеца.

            Ако щатното число на учениците не се попълни от санитарните редници – ученици от 41-я набор, то разрешава се да се изпратят в него за попълване до щата и от ония санитарни подофицери от частите и лечебните заведения, които са били повишени в този чин за отличие през миналите войни, без да са свършили учебни санитарни команди или санитарно подофицерско училище, съгласно заповедта по Действующата Армия № 384 от м. година.

            Училището да се заведва от Началника на местната военна болница в гр. Ниш, а преподавателния персонал да се вземе измежду лекарите на находящите се в общия град болници.

            За всичко останало по формирането, обзавеждането и починеността на училището са се има за ръководство заповедта по Действующата Армия № 384 от миналата година.

 

 

Главнокомандующ на Действующата Армия,

Генерал-Лейтенант Жеков

 

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 2, а. е. 627, л. 433.