Заповед по Македонската военноинспекционна област за въвеждане на ограничения върху движението на местното население, открити листове и удостоверения за самоличност и благонадеждност, 14 януари 1916 г.

 

З А П О В Е Д

по

МАКЕДОНСКАТА ВОЕННО-ИНСПЕКЦИОННА ОБЛАСТ

№ 9

14-и Януари 1916 год., гр. Скопие.

 

            За да може да се запази района на разположението на войските и тила на Армията ни от шпиони и злонамерени хора, които биха се опитали да пречат на съобщенията ни или вършат злодеяния – заповядвам, щото долуизложените разпореждания да се вземат за ръководство и точно изпълнение:

            Административните и военни власти да разгласят между населението на поверената ми област, че никой не може да се отлъчва от населените пунктове, или да пътува из областта, без да бъде снабден с УДОСТОВЕРЕНИЕ или ОТКРИТ ЛИСТ.

            За пътуване из района на една и съща околия между блиските  села или градове, пътующите цивилни лица, трябва да носят удостоверение, издадено от местната община или полицейска власт – основано на поръчителство на две познати или благонадеждни лица – членове на същата община. В това удостоверение да се вижда самоличността на носителя: бащиното име, презиме, месторождение, вероисповедание, възраст, отличителни черти, благонадеждност, занятие, причината по която иска да пътува и за колко време. Удостоверението трябва да се подписва от компетентния началник, а не от разни писари служащи при Управлението. В места, гдето има Комендантства, тези удостоверения трябва да бъдат заверени и от тях, ако няма такава – полицията, а гдето няма и полиция – при първото Комендантство, през което мине пътующия.

            За пътуване от една околия в друга пътующия трябва да бъде снабден с кочанен открит лист от съответствующия околийски началник въз основа на същите удостоверения, както в горния случай. Тия удостоверения се прилагат към кочана на откритите листове, в които трябва да се отбелязва, така също номера на удостоверението, общината, която го издава, отличителните черти н носителя и поръчителите, които гарантират за честността и благонадеждността на лицето, което иска да пътува. Така издадения Открит Лист се заверява от коменданта /ако има такъв/, или от лицето, което го замества.

            Всички цивилни лица, снабдени с такива открити листове за пътуване из Областта при пристигането им на места, било за нощуване, било за продължително престояване или пункта за гдето са издадени откритите листове, са длъжни да се явят в околийските управления или Комендантствата при пристигането и отпътуването им, за да се отбележи на листа датата на пристигането и отпътуването им, както и да се контролира правилността на маршрута.

            Носителите на Открити Листове са длъжни да пътуват само по пътищата и направленията водящи към крайния пункт до който са издадени. Те нямат право да пътуват по околни пътища, нито пък да се отклоняват от дадения маршрут. За това, ако към предназначения пункт няколко пътища – то в отрития лист трябва да се укажат посредните пунктове, през които ще мине носителя на открития лист; като му се предостави право на избор преди издаването му. Така напр. ако някой желае да пътува от гр. Скопие за гр. Прилеп, трябва в маршрута да се пише: - а/ от гр. Скопие през гр. Велес, за гр. Прилеп или б/ гр. Скопие, гр. Велес, Градско, Прилеп и др.

            Откритите листове, както и удостоверенията се предявяват при всяко поискване от военните /Български или германски/ и граждански власти.

            Лицата, които загубят откритите си листове, или удостоверения са длъжни веднага да съобщтат на най-блиското комендантство или околийски управление, което се разпорежда за анулирането му чрез обявяване, така също и за изследване причините за изгубването му.

            Военните и граждански власти строго да следят и да не допущат пътуването с чужди открити листове.

            Издадените неправилно открити листове, хванатите с чужди такива, както и тия що са предали своите на други, се предават веднага на военните власти, които разпореждат за предаването им на военните съдилища.

            Административно-полицейските и общински власти са длъжни да следят строго, щото всички лица, които пристигат в общината им /градска или селска/ да притежават открити листове или удостоверения /за тия които могат да пътуват с такива/ и всички които се укажат без листове или подозирани, че не са техни, или неправилно издадени, или не са се движили по пътищата указани в маршрута на открития лист и за целта за която е издаден листа – да се задържат и предават също на блиските военни власт.

            За всяка околия се испраща по един кочан открити листове – за ползуване от тях, а при нужда да се отпечатат сами.

 

 

НАЧАЛНИК НА МАКЕДОНСКАТА ВОЕННО-ИНСПЕКЦИОННА ОБЛАСТ

подп. ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ: Р. ПЕТРОВ

 

Вярно,

Адютант, Капитан:

 

 

Източник: ДВИА, ф. 1546К, оп. 1, а.е. 1, л. 20.