Балканските измерения на фамилията Мустакови: Сборник с материали от международна научна конференция Габрово 18-19 септември 2007 г. Митев, П., В. Рачева (съст.). С., 2008