Юнаров, Ц. Под сянката на сабята: Разкази за един ботев четник. С., 1993