Паисий Хилендарски и неговата епоха (1762-1962). Сборник от изследвания по случай 200-годишнината от История славянобългарска. С., 1962