Ихчиев, Д. Турските документи на Рилския манастир. С., 1910