Административната система на Османската империя преди реформите

Източник: Подбрани извори за историята на балканските народи XV–XIX век. Тодорова, М. (съст.). С., 1977, с. 125.