Дирекция за закупуване и износ на зърнени храни – София. Отдел „Текстилни влакна“. Наредба „Ф“ за търговия със суров опиум (обнародвана в Държ. вестник бр. 147 от 8. VII. 1941 г.) и Окръжно № 3 за приложението ѝ. С., 1941.