Писмо от Предприятие „Билкокооп“ до Министерство на земеделието с информация за курс за ръководители за обрязване на маковите главици и събирането на опиума, 7 май 1955 г.

 

ПРЕДПРИЯТИЕ „БИЛКОКООП“               до М-во на земеделието

„ИЗКУПУВАНЕ“                                          отдел „Технически култури“

 

1708                                                             7 май 1955

 

                Приложено Ви изпращаме списък на Т. К. З. С. в страната, които имат засети площи с макова култура които трябва да изпратят по един свой представител, за да вземат участие на двудневен курс за ръководители за обрязване на маковите главици и събирането на опиума.

                Курс ще се проведе на 16-17 май 1955 г. в гр. Ст. Димитров.

                На участниците ще заплатим пътните пари за идване и връщане веднага в гр. Ст. Димитров.

                Молим да отправите по възможност веднага писмо от Ваше име до поменатите в списъка ТКЗС, за да се подсигурят представителите в курса.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 списък

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: [подпис]

                                /Мл. Гаврилов/

ДИРЕКТОР:                [подпис]

                               /Ас. Павлов/

 

Източник: ЦДА, ф. 161, оп. 9, а.е. 95, л. 24