Писмо от Пловдивския арменски апостолически епископ Левон Турян до Цар Фердинанд с молба да спаси от гибел арменците в Османската империя; приложен мемоар с подробни данни за изтреблението на арменското население, 12 август 1915 г.

 

Писмо от Пловдивския арменски апостолически епископ Левон Турян до Цар Фердинанд с молба да спаси от гибел арменците в Османската империя; приложен мемоар с подробни данни за изтреблението на арменското население в Османската империя, 12 август 1915 г.

 

 

 

                                                           ДО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО

                                                ЦАРЯ НА БЪЛГАРИТЕ

 

                                                ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

 

            Като познавам твърде добре благородните чувства, с които сте въодушевлени към многострадалния Арменски народ, чест имам да Ви поднеса тук приложен мемоар относително пъклените дела на Турското Правителство спрямо нас арменците, вследствие на което днес в цяла Армения и в част от Мала-Азия, арменците са подложени на небивали и до днес в света изтезания и изтребление.

            Данните, изложени в тук притворения мемоар, които ми са доставени от най-достоверен източник, изключват всяко съмнение и преувеличение.

            Като Ви предавам всичко това, позовавам се на високочелоколюбивите Ви чувства и Ви моля, най-покорно да протегнете Вашата ръка на помощ и да спасите от явна гибел останките на нещастния ни народ, които са в предсмъртния си час в Цариград и в някои малки провинциялни градове.

            Молитствувайки Всевишния за дългоденствието на скъпия Ви живот.

 

                                               Оставам

                                                           В дълбока скръб

                                                           ЕПИСКОП: Левонт [Левон] Турян

 

гр. Повдив

12 август 1915 година.-

 

 

 

М Е М О А Р.

 

            Въз основа на сведения, добити от достоверен източник се установява, че от 24 май т.г. насам събитията са се развили с поразителна бързина и че е създадено за арменската нация в Турската държава едно непоносимо окаяно положение.

            До тая дата се знаеше, че Турското Правителство отстранявало арменското население от няколко села само и градища в Киликия и че го заставлявало насилствено да се изсели, а по отношение на Ерзерум се носеха само слухове, обаче днес, положително се знае, че Турското Правителство е отстранило арменските жители от всичките градове и села в цяла Киликия и ги е заточило в Халепските пустини.

            Така всичките арменци на целия Ерзерумски виалет и на всички градове, начиная от Самсон и Кесария до Диярбекир и Етесия, както и на окръзите Трапезунт, Сиваз, Хартперт, Битлис и Ван са заточени в пустините на Месопотамия между Мосул и Багдат.

            Турското Правителство се е погрижило да не остане нито един арменец и всичките арменски движими и недвижими имоти са раздадени на съседните турски племена.

            Излишно е да се каже, че изгнаниците не са били в положение да отнесат със себе си каквото и да било по причина на това, че Турското Правителство е реквизирало всичките превозни средства за военни нужди.

            „Армения без Арменци”, - това е пъкления план на Турското Правителство.

            Арменците-заточеници били принудени да ходят пеш цели два месеца и повече, до като да достигнат в пустинята известно място, което им служело за гробница.

            Получават се вече съобщения, че цялото протежение на пътя, който са извервели, е покрито с труповете на мъченически измрелите арменци.

            Вълните на река Ефрат постоянно са влачели труповете на загиналите. Само жалки останки от тия компактни маси са успели да стигнат местно назначението си в пустинята, гдето са предварително осъдени на сигурна смърт, по причина на липса на всякакви средства за съществувание. Това е едно грозно средство за окончателното изтребление на арменския народ без шум и без да стане дума за клане.

            Трябва да не се губи из пред вид, че от 20 – 45 годишните се намират в редовете на войската: от 15 – 20 годишните и от 45 – 60 годишните възрастни мъже се употребяват за военни нужди, а освободилите се от военна служба – данъчните са арестувани под разни предлози и причини, тъй щото заточениците се състоят изключително от жени и старци.

            Тези хора са заставени да минат през такива места, гдето даже в най-мирно и нормално време неможе да пътува човек, без да бъде обран и убит.

            Турските чети и башибозуци, а при това и правителствените жандарми и чиновници имат абсолютна свобода да удоволетворяват плътските си страсти над беззащитните жени.

            От разни места идад вече известия, че тия нещастни хорица били заставени да приемат насилствено мохамеданската вяра, като последно средство да спасят живота си.

            Военните съдилища непрестанно осъждат на смърт всички арменци, провинени в най-маловажни неща, като например, ако у някого се намери ПОЗВОЛЕНОТО от законите на страната оръжие, или някоя картина или книга за четене, то това е достатъчен повод за да бъде осъждан такъв човек на смърт.

            Без брой са вече обесените в Цариград, Диярбекир, Кесария и т.н. Други пък са убивани из пътя по заповед на военните съдилища при довеждането им от един град в друг.

            Излишно е да се опишят подробно всички ония адски изтезания на които е подложено цялото арменско население под предлог, че имало у него скрито оръжие.

            Нищо не е останало необескирано нито църкви, нито Митрополии, нито училища. Всичко е ограбено, осквернено и разрушено. И духовните лица не са пощадени от посегателства.

            Митрополиите на Бруса, Трапезунт, Кесария, Ш. Кара Хисар, Чарсанджак са дадени под съд. Митрополитът на Диярбекир е умрял от бой в тамошната тъмница.

            От другите части на Армения неможе се получи никакво известие, защото цялото Малоазиятско население е откъснато от света. Всякакво сношение е забранено.

            Околностите на Ван и Битлис са опожарени и жителите им са избити най-грозно. В началото на Юлий, в Кара Хисар е имало поголовна сеч, от която не били пощадени даже децата.

            Виждате, че арменците в Турция преживяват последните си дни и нищо не е в състояние да ги спаси от загиване. Остава на арменците от свободна България да изпросят застъпничеството на Българското Правителство, чийто глас е мощен пред Турското Правителство, инак подир един месец от 1 ½ милион арменци, малцина ще останат живи. Изтребление е неминуемо.

            Независимо от това Турското Правителство назначило специялни комисии, на които предназначението е да обезлюдят населените с арменци местности и да разпределят между мохамеданите имотите на насилствено изгонени арменци, като жилища, магазини, ниви и др. Момичетата и по-младите арменки са тоже предмет на грабеж. Лозунгът на турците в случая е: „имотът на гяурина е халал на ислямина”. Фактически днес не е останало нито един амренец в цяла Армения. Всички църкви и монастири са преобърнати в джамии и казарми. Турците и Кюрдите хазайничат във всичките й части, а арменците са прокудени в пустините на Месопотамия.

            Абсолютно никакво известие няма и не се знае дали са пристигнали заточениците на местоназначението си и дали са между живите. Знае се само едно положително и то е, че 90% от изгоненото население е избито или по пътя са измрели от глад и умора, а останалите са разпръснати между дивите Кюрдски племена между Мосул и Халеп.

            От тук следващите по долу два списъка може да се убеди човек за ужасното число на избитите, безследно изчезналите, потурчените арменци и обесените, арестуваните и заточени митрополити.

 

 

 

 

СПИСЪК

            На избитите, безследно изчезналите и потурчени арменци, вследствие масовото им изгонване от:

 

                        Нигомития                            65000 души

                        Армаш                                   5000    ”

                        Бруса                                     25000  ”

                        Бандарма                               15000  ”

                        Кесария                                 40000  ”

                        Сиваз                                     81000  ”

                        Евтогия                                 23500  ”

                        Амасия                                  25000  ”

                        Ш. Кара Хисар                     25 200 ”

                        Самсон                                  20000  ”

                        Трапезунт                              32700  ”

                        Ерзерум                                 75000  ”

                        Ерзнга                                               25000  ”

                        Паперт                                   17000  ”

                        Пасен                                     10500  ”

                        Терчан                                   15000  ”

                        Кемах                                    10000  ”

                        Харпурт                                45000  ”

                        Кхи                                        24000  ”

                        Сгерт                                     25000  ”

                        Диярбекир                            55100  ”

                        Егин                                      10200  ”

                        Арапгир                                19500  ”

                        Чмшгадзак                            9000    ”

                        Халеп                                    15800  ”

                        Сис-Хаджан                          30300  ”

                        Зайтун-Фърнуз                     28000  ”

                        Дивриг                                  11300  ”

                        Битлис-Муш                         51500  ”

 

                                               В с и ч к о      835600 души.

 

 

 

 

 

С П И С Ъ К

на

обесените, арестуваните или заточените Метрополити:

---оОо---

 

            В Диярбекир – Владика – М. ЧЛХАРЯН – жив изгорен.

            В Нигомития            – Архиепископ – ИОАКИМ – заточен.

            ” Армаш         – Егумен Епископ – МАСРОП – заточен.

            ” Бруса           – Валида – ТАНИЕЛЯН – арестуван.

            ” Кесария       - Епископ ” – БЕХРЕКЯН – арестуван.

            ” Сиваз           – Епископ – КАЛЕМКЯРЯН – убит.

            ” Евтогия       – Владика – Каспарян – заточен.

            ” Ш.К.Хисар – Владика ” ТОРИГЯН – обесен.

            ” Самсун        - ” - -   ХАМАЗАСБ – заточен.

            ” Трапезунт   - ” - -   ТУРЯН – арестуван.

            ” Паперт        - ” - -   ХАЗАРАБЕТЯН – обесен.

            ” Кемах          - ” - -   ХМАЯК – заточен.

            ” Харперт      - ” - -   ХОРЕНЯН – убит.

            ” Чарсанджак            - ” - -   НАЛБАНТЯН – обесен.

            ” Халеп          - ” - -   ТАНИЕЛЯН – заточен.

            ” Битлис         - ” - -   КАЛЕНДЕРЯН – заточен.

            ” Ерзерум       –          Епископ – Саадетян – убит.

 

            От другите никакво известие.

 

 

 

ЦДА, ф. 3К, оп. 18, к. 52, п. 2, л. 20-25.