Турски извори за българската история: Т. VІІІ (Предговор и съставителство Елена Грозданова). С., 2001

SUDGTL-BOOK-2014-211
Турски извори за българската история: Т. VІІІ (Предговор и съставителство Елена Грозданова)

2001
Главно управление на архивите при Министерския съвет София

Описание: Файлът съдържа том VІІІ от „Турски извори за българската история”. Формат на файла - PDF. Размер на файла – 7,17 МВ.
Език: bul Страници: 531
Ключови думи: История ; извори ; български земи ; българи ; документи ; турци ; османска власт ; османотурски ; селища ; население ; град ; село ; джизие ; данък ; икономика ; стопанство ; семейство ; общество ; етнос ; Османска империя ; ХVІІ в.
Бележки: Изданието представлява том VІІІ от поредицата „Турски извори за българската история”. В книгата са поместени в превод на български език и с анотации на френски първостепенни по значение османотурски документи от ХVІІ в., съхранявани в Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Те се отнасят до облагането на българското и останалото немюсюлманско население в Османската империя с поголовен данък джизие, покриват плътно цялата българска етническа територия и непосредствено прилежащите й земи и реконструират състоянието на повече от 5000 селища и населението им през ХVІІ в. Включени са общо 205 документа от различен вид. Поместен е терминологичен речник, географски и именен показалец.
Бележки: Библиотека на ИФ, сиг. 0 5680