Еврейски войници от Червената армия в България ще присъстват на службите за Йом Кипур в синагогите, 27 септември 1944 г.

Jewish Red Army Soldiers in Bulgaria Will Attend Yom Kippur Services in Synagogues, SEPTEMBER 27, 1944

 

Jewish, Red Armymen stationed in Bulgaria were making preparations today to attend Yom Kippur services in the Sofia synagogues and to pray for their fallen relatives and other Jews murdered by the Germans in the Ukraine and Belorussia during the occupation.

Arrangements for the participation of Russian Jewish soldiers in local Yom Kippur services were made by the Jewish Consistory here as a result of the fact that during the Rosh Hashanah services the synagogues were crowded with Russian soldiers and officers. The Bulgarian Jews feel warmly towards the Russians since the entrance of the Red Army into Bulgaria led to the complete liberation of the Jewish population.

Meanwhile, Zionist activity is being resumed among the Jews here. Various revived Zionist parties have announced the convocation of conferences of their membership for next week.

 

Евреите червеноармейци, разположени в България, се подготвяха днес, за да присъстват на богослуженията, свързани с празника Йом Кипур в софийските синагоги и да се молят за падналите си роднини и други евреи, убити от германците в Украйна и Белорусия по време на окупацията.

Организацията по участието на руски еврейски войници в местните служби за Йом Кипур бяха направени от Еврейската консистория в София, защото по време на богослуженията за Рош Хашана синагогите бяха претъпкани с руски войници и офицери. Българските евреи се отнасят топло към руснаците, тъй като влизането на Червената армия в България доведе до пълното освобождение на еврейското население.

Междувременно ционистката дейност се възобновява сред евреите тук. Различни възстановени ционистки организации обявиха пред своите членове свикването на конференции през следващата седмица. [прев от англ. – Д.Г.].

 

Източник: Jewish Telegraphic Agency