Акт за преименуването на гр. Пърчиловец в гр. Д-р Васил Радославов – гр. Д-р Васил Радославов, 14 януари 1917 г.

Нишко Окр. Управление

       461

       26.I.1917 г.

ДО ГОСПОДИНА

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Д-р В. РАДОСЛАВОВ

ст. София

 

 

 

            Чест имам, Г-н Министре, да Ви изпратя тук приложения, акт от 14 януарии т.г. на Тричлената Градска Общинска Комисия в гр. „Д-р В. РАДОСЛАВОВ”, за преименоването на града им от Пърчиловец в „Д-р В. РАДОСЛАВОВ”, с молба, при свършения факт, при направеното вече преименование, да се издаде необходимия за в случая Царски Указ.-

 

Окр. Управител: Д-р Балъкчиев

Секретар: /не се чете/

 

 

 

 

 

 

АКТ

 

            Днес, 14 януарии хиладо деветстотин седемнадесета година

 

Василев-Ден, в Царуването на Негово Величество Фердинанд I, Цaр на Българите, неговия престолонаследник Н. Ц. В. Борис Търнавски през времето на управлението на Правителството под шефството на Министър Председателя Д-р Васил Радославов; при времето на управляющия Нишкия окръг, Окръжен Управител Д-р Балъкчиев; при управлението на Пърчиловската околия от Околийския Началник Тахчиев; при управлението на Пърчиловската община от Председателя Ал[е]кси Бонжулов и членовете: Благой Милошов и Александър Марянов, през времето на необикновенната общоевропейска война -

            Съгласно протоколното решение № 3 от 20 юлии 1916 година на Пърчиловския общински съвет, в присъствието на многолюдно гражданство се извърши тържествен водосвет от свещениците: Тодор Пещерски и Никола Черешаров по случай преименоването на Пърчиловската градска община на името на Министър Председателя, която от днес нататък ще носи названието градска община Д-р Васил Радославов -

            Настоящия протокол се състави в четрири еднообразни екземпляра, от които един се изпраща на Господина Министър Председателя, втория до Министерството на Вътрешните Работи и Народното Здраве, третия до Нишкото Окръжно Управление и четвъртия остава в архивата на общинското управление -

 

 

Председател на Общинската

Тричленна Комисия: А. Бонжулов

 

 

Град Д-р Васил Радославов                        Благ. Милошев

                                    Членове:

14 I 1917 година                              Алек. Марянов