ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪЮЗ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНСКАТА ИМПЕРИЯ, София, 4 септември 1915 г.

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И СЪЮЗ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНСКАТА ИМПЕРИЯ

София, 4 септември 1915 г.

 

            Негово величество царят на българите, от една страна, и Негово величество германският император и крал на Прусия от името на Германската империя, от друга страна, проникнати от съзнанието за общността на интересите на техните държави, решиха да сключат един договор за приятелство и съюз назначиха за свои пълномощници, а именно:

            Негово величество царят на българите: г[осподи]н д-р В. Радославов, негов председател на Министерския съвет, министър на вътрешните работи и управляющ Министерството на външните работи;

            Негово величество германският император и крал на Прусия; г[осподи]н д-р Г. Михаелис, негов настоящ таен съветник, пълномощен министър и извънреден пратеник в София, които, след като размениха пълномощията си, намерени за редовни, се споразумяха върху следните постановления:

 

            Член 1

            Високите договарящи страни си обещават мир и приятелство и не ще влизат в никакъв съюз или спогодба, насочени против една от техните държави. Те се задължават да следват взаимно една политика на приятелство и да си оказват взаимна помощ в границите на техните интереси.

 

            Член 2

            Германия гарантира чрез всичките свои средства политическата независимост е териториалната цялост на България за през времетраенето на настоящия договор, против всяко нападение или посегателство, което би се извършило без всякакво предизвикателство от страна на българското правителство.

            Ако Германия без всякакво предизвикателство бъде нападната от някоя съседна държава на България, последната се задължава да тури в действие всичките си сили против въпросната държава, щом това й се поиска.

 

            Член 3

            Настоящият договор ще остане в сила до 31 декември н. ст[ил] 1920 г. Ако шест месеца след изтичането на тая дата той не бъде отменен, действието му се продължава допълнително за още една година и впоследствие срокът му ще се продължава винаги за още една година, докато не бъде денонсиран.

 

            Член 4

            Настоящият договор ще бъде ратифициран и ратификациите ще се разменят в София най-късно 8 дни след подписването му.

            В удостоверение на което гореспоменатите пълномощни министри подписаха настоящия договор и сложиха върху него своите печати.

            Съставен в София, в два екземпляра на (…….) септември 1915 г.

 

З а       Г е р м а н и я

[п] Г. Михаелес

З а       Б ъ л г а р и я

[п] д-р Р а д о с л а в о в

 

 

Източник: Българска военна история. Подбрани извори и документи. Том 3. С., 1986, 61-62.