Устав на Българските македоно-одрински революционни комитети, съставен след Солунския общ конгрес на организацията, [Солун, 1896 г.]

 

 

Устав на Българските македоно-одрински революционни комитети, съставен след Солунския общ конгрес на организацията

[Солун, 1896 г.]

 

 

Устав

на Бълг[арските] Македон[о]-Одр[ински] Револ[юционни] Комитети

 

Глава I.

Цел.

 

Чл. 1. Целта на БМОРК е придобивание пълна политическа автономия на Македония и Одринско.

Чл. 2. За постигание на тая цел, те са длъжни да събуждат съзнанието за самозащита у българското население в казаните в 1 чл. области, да разпространяват между него революционни идеи и чрез печатът или устно да подготвят и подигнат едно повсеместно въстание.

 

Глава II.

Състав и устройство.

 

            Чл. 3. Член на БМОРК може да бъде всеки българин, без разлика на пол, който не е компрометиран с нищо нечестно и безхарактерно пред обществото и който обещава да бъде с нещо полезен на революционното Освободително Дело.

            Чл. 4. Членовете на всеки комитет се делят на групи с по един началник, определен от ръководителя. Всякой член на групата, както и началника, носят по един номер, даден от надлежния комитет. Всеки работник знае само членовете на неговата група и началника, а последния знае само ръководителя на комитета или посредника.

            Чл. 5. БМОРК се делят на окръжни, околийски и селски, а над всичките тях стои един Централен БМОРК, който ръководи общите работи по Делото и го представлява. Района и числото на окръжните комитети определя Централния, на околийските – окръжния, на селските околийските.

            Чл. 6. На чело на всякой комитет стои едно управително тяло. Управителните тела на окръжните комитети се назначават от ЦБМОРК, на околийските се определят от окръжните и се назначават от Централния, а на селските се назначават от околийските. ЦБМОРК в известни случаи има право да повери ръководението на работите в окръзите и околиите в ръцете на едно избрано от него вътрешно или опълномощено вънкашно лице.

            Чл. 7.  Всеки член на управителното тяло носи псевдоним, даден от ЦБМОРК.

            Чл. 8. ЦБМОРК има за печат с емблема знаме, саби, пушки и бомба, с надпис Македоно-Одрински Централен Революционен Комитет и с големина в радиуса 2 с. и 6 мм. и обиколка 16 см. и 8 мм. С него той подкрепва важната кореспонденция.

            Чл. 9. За сношения с околните комитети всякой окръжен, околийски и селски комитет си има своя тайна поща.

            Чл. 10. За следение делата на вътрешните и външните врагове и за предпазвание от тях, всякой комитет има своя тайна полиция.

            Чл. 11. Всякой комитет държи в течението на работите в района му по-горния от него комитет, а края на всеки месец му дава подробен отчет за всичките си работи в всякое отношение.

 

Глава III.

Материални средства на Р[еволюционните] Комитети.

 

            Чл. 12. Р[еволюционните] Комитети ще се снабдяват с пари: 1) от доброволни пожертвувания; 2) от редовните членски вносове и 3) от пари, събрани по начин, какъвто ЦБМОРК намери за целесъобразно или пък местния с предварително съгласие на централния.

 

Глава IV.

Наказания.

            Чл. 13. Всякой, който се провини в вредение на делото, било той работник или не, българин или не българин, се наказва. Наказанието му се определя от местния комитет и се извършва със съгласието на Централния.

            Чл. 14. Въз основа на настоящия устав, изработен е и подробен вътрешен правилник.

 

Край.

 

 

 

Източник: Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.) – документи на централните ръководни органи. Том 1. Част 1. Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. София: Държавна агенция „Архиви”, 2007, с. 127-128.