Устав на ВМОРО, приет на Първия общ Рилски конгрес [Рилски манастир, септември-октомври 1905 г.]

 

 

Устав на ВМОРО, приет на Първия общ Рилски конгрес

[Рилски манастир, септември-октомври 1905 г.]

 

 

Устав на Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация

(Преработен от Общия конгрес през 1905 г.)

 

 

Глава I. – Цел.

 

            Чл. 1. – Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност, за извоюване пълна политическа автономия за тия две области.

            Чл. 2. – Организацията се противопоставя на стремежите за дележ и завоевание на тези области от коя и да е държава.

 

Глава II. – Средства.

 

            Чл. 3. – За постигане на тая цел Организацията се бори за премахването на шовинистическите пропаганди и национални разпри, които цепят и обезсилват населението в борбата му против общия враг; действува за внасяне революционния дух и съзнание в населението и употребява всички средства и усилия за по-скорошното и своевременното въоръжавание на населението с всичко необходимо за едно общо и повсеместно въстание. Тя се грижи за културно-икономическото повдигане на организираното население и подпомага легалната му борба против турската власт.

 

Глава III. – Състав и устройство.

 

            Чл. 4. – Вътрешната Македоно-Одринска Революционна Организация се състои от местни революционни организации, съставени от членовете на всека отделна местност (село или град).

            Чл. 5. – Член на В.М.О.Р.Организация може да бъде всеки живущ в Европейска Турция, без разлика на пол, вяра, народност и убеждение.

            Чл. 6. – Всяка местна организация се дели на групи с по един десетник.

            Чл. 7. – Всяка местна организация се ръководи от свой местен комитет. Комитетите биват: селски, градски, районни, околийски, окръжни и един централен.

            Чл. 8. – Селските и градските комитети са подчинени на районните, последните заедно с подведомствените си – на околийските, тия – на окръжните комитети, а цялата Организация се ръководи от Централния Комитет.

            Чл. 9. – Пред вънкашния свят Организацията се представлява от Представително Тяло.

            Чл. 10. – За контролиране финансите и дейността на комитетите учреждават се контролни институти.

            Чл. 11. – За разглеждание съдебни дела и спорове учреждава се съдебен институт.

            Чл. 12. – Длъжностните лица са изборни.

            Чл. 13. – Паралелно с легалната дейност на Организацията съществува и четнишки институт от легални и нелегални сили. Задачите и устройството му се определят в специален правилник.

            Чл. 14. – Околийските, окръжните и централния комитети имат съответни печати.

            Чл. 15. – Организацията си служи с тайна поща.

 

Глава III. – Материални средства на Организацията

 

            Чл. 16. – Материалните нужди на Организацията се посрещат от:

            а) редовни членски вносове;

            б) доброволни помощи и налози;

            в) помощи и подаръци, изпратени от Организацията от странство;

            г) глоби;

            д) непредвидени приходи, добити със силата на оръжието.

           

Глава IV. – Наказания.

 

            Чл. 17. – Всеки, който се провини във вредение на Делото, се наказва съгласно правилника

            Чл. 18. – Въз основа на настоящия устав изработен е подробен правилник на Организацията.

 

 

Източник: Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.) – документи на централните ръководни органи. Том 1. Част 1. Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. София: Държавна агенция „Архиви”, 2007, с. 513-514.