Устав на Поморавския народо-просветен комитет, 26 октомври 1917 г.

 

 

Устав

на

ПОМОРАВСКИЯ НАРОДО-ПРОСВЕТЕН КОМИТЕТ

 

 

I. Цел.

 

§ 1. Поморавският народно-просветен комитет има за цел:

а) да привърже нашите сънародници в Поморавия с любов, благост и дело към България, тяхната и нашата родина и да вземе живо участие във всичко, което засяга културните им нужди.

б) да въздействува на тях с живо слово и книги с просвета, при пълна свобода на съвестта.

 

II. Уредба

§ 2. Седалището и управлението на комитета се намират в София, а клонове гдето бъдат открити.

§ 3. Комитетът се управлява от управителен съвет, избиран в общо годишно събрание на членовете.

§ 4. управителният съвет се състои от председател, подпредседател, секретар, касиер и петима съветници.

§ 5. Председателят, подпредседателят, секретарят и касиерът образуват изпълнителен съвет на комитета.

§ 6. Управителният съвет има мандат за три години. Той дава отчет пред общото годишно събрание, което се свиква редовно най-късно през месец февруари.

§ 7. Годишното общо събрание се счита за законно, ако присътвуват повече от половината от живущите в София членове. Ако първото събрание не се състои по липса на членове, най-късно след 15 дена се свиква второ и то се счита за законно, колкото и членове да присъствуват.

 

III. Състав

 

§ 8. Членовете на комитета биват: основателни, редовни и почетни.

Основателните се считат ония, които са основали комитета и са подписали учредителния протокол; редовни са ония, които плащат годишния внос от 12 лева, а за почетни членове се прогласяват лица, които имат особени заслуги за делото на комитета.

 

IV. Среддства и контрол

 

§ 9. Комитетът се издържа:

а) от месечни вноски;

б) от помощи и дарения от частни лица и учреждения;

в) от приходи, които дават изданията на комитета и устроените в негова полза или с негово съдействие сказки, представления и пр.

§ 10. Сметките на комитета се проверяват от проверителна комисия от 3 членове, избрана в годишно събрание.

 

V. Ликвидация

 

§ 11. В случай че комитетът престане да съществува, по решение на годишното събрание, взето с ¾ болшинство на гласовете, или поради разтуряне от властите и др. п., неговата архива, инвентар и налична сума се предават в разположение на Министерството на просветата да ги употреби за просветни цели в Царството.

 

Поморавски Народо-Просветен Комитет (подписали): Председател С. Ж. Дацов и Чл. Секретар Д-р Ст. Аврамов.

 

№ 6655. Настоящия устав на Поморавския Народо-Просветен Комитет, утвърден от Министра на Вътрешните работи и Народното здраве съдържа, 11 члена.

 

София, 26.X. 1917 г.

 

Главен Секретар (подп.) М. Арнаудов

 

Началник на отделението за Социални грижи и благотворителност

(подп.) Хр. Цанков.

 

Източник: ЦДА, д. 108К, оп. 2, а.е. 1640, л. 11-13.