Устав на Съюза на българските учени, писатели и художници, февруари 1917 г.

 

 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ, ПИСАТЕЛИ И ХУДОЖНИЦИ

 

УСТАВ

 

 

 

I. Цел.

§ 1. Съюзът има за цел:

а. Да сплоти българските учени, писатели и художници за задружна просветна работа в България и в чужбина;

б. Да действува в самата страна за вдълбочаване на народното самосъзнание и за правилно насочване на народните сили;

в. Да запознае чуждия свят с България и да тълкува и брани българските народни стремежи;

г. Да създаде връзки между българските и чуждестранните представители на наука, литература и изкуство.

 

 

II. Уредба.

            § 2. Седалището и управлението на Съюза се намират в София.

            § 3. Съюзът се управлява от избрания в общото годишно събрание на членовете Управителен съвет.

            § 4. Управителният съвет се състои от председател, двама подпредседатели, секретар, касиер и четирима съветници.

            § 5. Председателят, подпредседателят, секретарят и касиерът образуват Изпълнителен съвет на съюза.

            § 6. Управителният съвет има мандат за три години. Той дава отчет пред Общото годишно събрание, което се свиква редовно през месец януари.

            § 7. Всяка година една трета от членовете на Управителния съвет излизат по жребие. Те могат да бъдат преизбрани.

 

 

III. Състав.

            § 8. Членовете на съюза биват редовни и почетни.

            § 9. За почетни членове се прогласяват лица, които имат заслуги за делото на съюза.

            § 10. Членовете на съюза се приемат само по решение и чрез покана от Управителния съвет.

            § 11. Всеки член от съюза има право да предлага на Управителния съвет избора на нов член, щом предложението му се подържа писмено от други двама членове.

 

 

IV. Средства.

            § 12. Съюзът се издържа:

            а. От членски вноски, в размер 12 лева годишно, събирани на три пъти;

            б. От помощи и дарения от частни лица и учреждения;

            в. От приходи, които дават изданията на съюза и устроените в негова полза или с негово съдействие сказки, представления и пр.

 

София, февруари 1917 г.

 

Източник: ЦДА, ф. 108К, оп. 2, а.е. 1361, л. 5-6