Устав на Тайната македоно-одринска революционна организация София, 1902 г.

 

 

Устав на Тайната македоно-одринска революционна организация

София, 1902 г.

 

 

Устав на Тайната Македоно-Одринска Революционна организация

 

 

Глава I.

Цел.

 

            Чл. 1. Тайната Македоно-Одринска Революционна Организация има за цел да сплоти в едно цяло всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност, за извоюване чрез революция пълна политическа автономия за тия две области.

            Чл. 2. За постигание на тая цел организацията се бори за премахванието на шовинистическите пропаганди и национални распри, които цепят и обезсилват македонското и одринското население в борбата му срещу общия враг; действува за внасяние революционния дух и съзнание между населението и употребява всички средства и усилия за по-скорошното и своевременното въоръжавание с всичко необходимо за едно общо и повсеместно възстание.

 

Глава II.

Състав и устройство.

 

            Чл. 3. Тайната Македоно-Одринска Революционна Организация се състои от местни революционни организации (дружини), съставени от членовете на всека отделна местност (град или село).

            Чл. 4. Член на ТМОРО може да бъде всеки македонец или одринец, който не е компрометиран с нищо нечестно и безхарактерно пред обществото и който обещава и се задължава да бъде полезен на революционното освободително дело.

            Чл. 5. Всека местна организация се дели на групи с по един началник (десетник).

            Чл. 6. Всека местна организация се ръководи и управлява от свой местен комитет (управително тело). Комитетите се делят на селски, околийски и окръжни.

            Чл. 7. Селските комитети са подчинени на околийските; околийските на окръжните; а целата организация се ръководи и управлява от Централния Таен Революционен Македоно-Одрински Комитет.

            Чл. 8. Селските комитети (управителни тела) се избират от членовете на местните организации и се потвърдяват от околийските комиетти (управителни тела); последните се уреждат от членовете на околийските центтрове и се утвърждават от окръжните със съгласието на Центра[алния] Комитет, а окръжните се назначават направо от последния. В извънредни случаи ЦК има право да повери ръководението на работите в окръзите околиите в ръцете на едно избрано от него вътрешно или упълномощено вънкашно лице.

            Чл. 9. Членовете на Центр[алния] комитет се избират всека година от околийските и окръжни комитети по споразумение. Изборът става по начин, какъвто обстоятелствата диктуват. Место и време на избиранието се определят от ЦК.

            Чл. 10. При избора на ЦК определя се местопребиванието му, което ще бъде известно само на окръжните и околийски комитети.

            Чл. 11. Всеки околийски революционен район има своя чета, задачата на която се определя в специален правилник.

            Чл. 12. Всеки член от комитета носи псевдоним, даден му от Центр[алния] комитет.

            Чл. 13. ТЦМОРК има печат с емблема знаме, саби, пушки и бомба и с надпис: Македоно-Одрински Централен Революционен Комитет. Големината и особените знаци се определят от Центр[алния] комитет и се съобщават на окръжните и околийски комитети със специално окръжно.

            Чл. 14. За сношения с околните комитети всеки окръжен, околийски и селски комитет си има своя тайна поща.

            Чл. 15. За следение делата на вънкашни и вътрешни  врагове и за предпазвание от тех, всекой комитет си има своя тайна полиция.

            Чл. 16. Всекой комитет държи в течението на работите в района му по-горния от него комитет, а края на всеки месец му дава подробен отчет за всичките си работи във всеко отношение.

 

 

Глава III.

Материални средства на Р[еволюционните] Комитети.

 

            Чл. 17. ТРО ще се снабдява с пари: 1) от доброволни пожертвования; 2) от редовните членски вносове и 3) от пари, събрани по начин, какъвто ЦМОРК намери за целесъобразен или пък местния, с предварително съгласие на централния.

           

Глава IV.

Наказания.

 

            Чл. 18. Всеки, който се провини във вредение на делото, бил той работник или не, се наказва. Наказанието му се определя от местния комитет и се извършва със съгласието на централния.

            Чл. 19. Въз основа на настоящия устав е изработен е подробен вътрешен правилник.

 

Край.

 

 

Източник: Вътрешната Македоно-одринска революционна организация (1893-1919 г.) – документи на централните ръководни органи. Том 1. Част 1. Съст. Ц. Билярски, И. Бурилкова. София: Държавна агенция „Архиви”, 2007, с. 179-180.