Телеграма от ЩДА до командващите армиите за дезинфекцията на пленниците, преди да бъдат изпратени в концентрационните лагери, 30 октомври 1915 г.

Вх. 4330

Бърза

3921

30/XI 915 г.

Кюстендил……

Командующи I и II Армия

 

Разпоредете щото пленниците преди да бъдат изпратени в концентрационните лагери, да се изпращат през Сурдулица в Брезник където е инсталирана дезинфекционна машина с необходимия персонал за преглеждането и дезинфекцирането им.- По заповед.

 

 

Начал. щаба на действ. армия

(п.) Генер. Майор Жостов

Вярно Майор Ангелов

 

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 76, л. 4.