Телеграма от ЩДА до командващите армиите за дезинфекцията на пленниците, преди да бъдат изпратени в концентрационните лагери, 15 октомври 1915 г.

 

 

Бърза

 

Щаб

на Действующата Армия

№ 2047

15/X 1915 г.

Кюстендил

 

Командующи I, II, и III Армия

Стара Загора, София, Вратца

Н-ку Канцелар. Воен. М-ство

 

По заповед. Разпоредете щото пленниците преди да бъдат изпратени в концентрационните лагери, да се изпращат в пунктовете: Фердинанд, Цариброд, и Кюстендил, за да се дезинфекцират

 

Начал. щаба на действ. армия

Генер. Майор Жостов

Вярно Майор Ангелов

 

Източник: ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 76, л. 2.