Телеграма от Александър Стамболийски за възлагането на пълномощния министър във Вашингтон да представлява България на Международната конференция против алкохолизма, 16 септември 1920 г.

ТЕЛЕГРАМА ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПЪЛНОМОЩНИЯ МИНИСТЪР ВЪВ ВАШИНГТОН ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРОТИВ АЛКОХОЛИЗМА

16 септември 1920 г.

 

 

            Упълномощава [се] пъл[номощния] м[инистър] Панаретов да представлява българското правителство на Международната конференция против алкохолизма.

 

(п) Стамболийски

 

 

Източник: Външната политика на правителството на БЗНС: ноември 1919 – юни 1923. Съст. П. Панайотов, Т. Добриянов. София: Издателство на БЗНС, 1989, 58.