Минков, М. Проблеми на миграцията на работната сила между страните-членки на СИВ. С., 1970