Инструкция по 3-та бригата от 1-ва пехотна дивизия за гарантиране сигурността на тила на армията, Ниш, 30 ноември 1915 г.

Препис.

 

И Н С Т Р У К Ц И Я

№ 5.

30-й ноемврий 1915 година, гр. Н и ш

 

            В допълнение на инструкцията по бригадата № 4 от 14-й т.м., да се вземе за ръководство и най-строго изпълнение следующето:

            1. Всички пленици, заловени с оръжие в ръка в тила на армията, да се застрелват на място.

            2. Да се предупредят селата, че ако в тях се случат нападения срещу наши войници, то те ще бъдат изгорени. Селата, в които са станали такива нападения, да се изгорят. В подозрителните села да се оставят караули. По екзекутиране на подобни села, да се действува своевременно и особено енергично.

            3. Всички здрави мъже от 18-50 (зачеркнато и добавено „18-45“, бел. ред.) годишна възраст, да се заловят и третират като военно-пленници, защото се имат сведения, че голяма част от неприятелските войници са се разбягали, като са хвърлили оръжието и облеклото си.

            4. Да се допущат в местата на постоянното си местожителство, както и да пътуват за там, бежанците от местното население, които се завръщат от местностите, заети от нашите и съюзнически войски.

            5. Всички пленници и лица, които се третират като такива, да се изпращат във вътрешността на Царството само през Сурдулица, Клисура, Трън, Брезник, гдето е разпоредено да се приготвят за тях хранителни припаси.

 

Командир на 3-а бригада от 1-а дивизия,

/под./ Полковник: Кирилов.

 

Началник щаба,

от генералния щаб,

/п./ М А Й О Р: Преславски

 

 

Източник: ДВИА, ф. 1548, оп. 1, а. е. 6, л. 5.