Инструкция на румънския окръжен управител на Силистра за отвличането на чужденците и подозрителните личности, 1916 г.

Инструкция на румънския окръжен управител на Силистра за отвличането на чужденците и подозрителните личности, август 1916 г.

 

 

 

Тайно.

Силистренско

Окръжно Управление

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я

За отвличането на чужденците и подозрителните личности

 

 

1. Запечатаните пликове, съдържащи списък на лицата за отвличане, носят „буква б“. Те са дадени на съхранение на г. околийските началници, г. градоначалниците, г. началниците на бригадите и подбригадите на сигуранцата (обществена безопасност), а що се отнася до селската жандармерия - на съхранение на командира на компанията, началниците на постовете и то на всеки един за неговата област.

2. Пликовете се отварят след получаването на заповедта от окръжното управление с изключение на Тутраканската зона, гдето се отварят по нареждането на военния командант в случая, когато съобщенията с окръжния управител бъдат прекъснати.

3. При отварянето на плика да се прибавят в списъка на подозрителните личности и да бъдат също отвлечени:

а) всички чужденци: българи, турци, германци, австроунгарци, намиращи се там в тоя момент;

б) всички български попове (освен градовете), всички мюфтии, ходжи и имами (освен градовете), всички бивши български учители (освен градовете), които са поместени в списъците, по какъвто и да е мотив, също и всеки чужд или румънски поданик, за когото изпълнителят намира, че може да принесе вреда за държавата или войската, ако остане в местожителството си. Да се има пред вид ненужността на каквото и да било преувеличение.

Съдържащият се в плика списък ще бъде изпълнен точно и без никакво изменение.

4. Всички лица за отвличане, които не се намират в местожителството си, веднага ще се търсят и ще бъдат откарани, щом бъдат намерени.

5. Няма да се прави никаква разлика между чужденците, поместени в точка 3 алинея, а и подозрителните личности. И едните, и другите ще образуват една и съща категория.

6. Задигането и пренасянето им, също и мерките, отнасящи се към тая работа, ще бъдат показани в нарежданието на окръжното управление (зелен цвят) и което е напълно одобрено от Щаба на армията.

7. Всяка група от личности ще се предава с един списък в повече екземпляри, в който да фигурират следующитe сведения:

а) име и презиме;

б) местопроизхождение;

в) какъв поданик;

г) социалното му положение: степен, занятие и професия.

8. При натоварването на парахода всяко лице ще получи чрез съдействието на полицията една порция храна, състояща се от един хляб, сирене, маслини, сухари или каквито и да е други продукти от търговци срещу издаване на разписки. Изплащането ще става изпосле от окръжното управление.

9. Жилищата на отвлечените ще бъдат строго (внимателно) наблюдавани до втория ден, когато ще се направи един пълен обиск на жилището на всеки един, като се вземат компрометирующите писма и неща и като се направи следуемият се протокол.

10. Каквото и да било ново нареждане, или каквото и да е изменение, ще се съобщи своевременно.

 

Източник: Румънските жестокости над отвлеченото добруджанско население в Молдова: по официални румънски документи и лични изповеди на завърнали се от Молдова добруджанци. Съст. Д. Пачов и Д. В. Кацев. София: Искра, 1918, 5-6.